top of page
  • thsofitsis

Λόγος Κατηχητήριος επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής (2024)


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΜΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

Η ΧΑΡΗ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ,

ΚΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ

* * *

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί παιδιά ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης μᾶς ἀξίωσε καί πάλι νά εἰσέλθουμε στήν ψυχωφελῆ περίοδο τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριῳδίου καί νά φθάσουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στό γεμᾶτο μέ οὐράνια δῶρα καί σταυροαναστάσιμη εὐφροσύνη στάδιο τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων. Κατά τό εὐλογημένο αὐτό διάστημα ἀποκαλύπτεται εὐκρινῶς ὁ πνευματικός πλοῦτος καί ὁ δυναμισμός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί ἡ σωτηριολογική ἀναφορά ὅλων τῶν ἐκφάνσεών της.


Πολλά διδαχθήκαμε ἤδη ἀπό τήν ἀδιέξοδη καί αὐτοδικαιωτική ὑπερηφάνεια τοῦ Φαρισαίου, ἀπό τόν ἄγονο ἠθικισμό καί τή σκληροκαρδία τοῦ μεγαλύτερου γιοῦ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου καί ἀπό τήν ἀναλγησία καί τήν καταδίκη ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφόρησαν γιά τούς πεινασμένους, τούς διψασμένους, τούς ξένους, τούς γυμνούς, τούς ἀσθενεῖς καί τούς φυλακισμένους «ἐλαχίστους ἀδελφούς» τοῦ Κριτῆ. Φανερώθηκε δέ σέ ὅλους μας ἡ ἀξία καί ἡ ἰσχύς τῆς ταπεινώσεως καί τῆς μετανοίας, τῆς συγχωρητικότητος καί τῆς ἐλεημοσύνης, στάσεων, στήν καλλιέργεια τῶν ὁποίων μᾶς καλεῖ μέ ἔμφαση ἡ Ἐκκλησία κατά τήν περίοδο πού ἀρχίζει τώρα.


Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι καιρός καλοδεχούμενος πνευματικῆς, ψυχικῆς καί σωματικῆς καθάρσεως καί ἀσκήσεως, καί αὐτές διέρχονται, ὅπως ἀκούσαμε στήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀναγνώσθηκε πρὶν ἀπὸ λίγο, μέσα ἀπό τήν νηστεία, ἡ ὁποία δέν ἐπιτρέπεται νά τηρεῖται «γιά νά κάνουμε καλή ἐντύπωση στούς ἀνθρώπους», καθώς καί μέσα ἀπό τήν συγχωρητικότητα πρός τούς ἀδελφούς: «Ἄν συγχωρήσετε τούς ἀνθρώπους γιά τά παραπτώματά τους, θά σᾶς συγχωρήσει κι ἐσᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας σας» . Αὐτό ἐξ ἄλλου ὁμολογοῦμε κάθε ἡμέρα στήν Κυριακή προσευχή μέ τό «ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» .


Χθές, Σάββατο τῆς Τυροφάγου, ἡ Ἐκκλησία τίμησε τή μνήμη τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Οἱ Ἅγιοι δέν εἶναι μόνον πρότυπα τῶν πιστῶν στόν καλό ἀγῶνα τῆς ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν ζωῆς, ἀλλά καί συνοδοιπόροι, φίλοι καί ἀρωγοί στόν ἀσκητικό ἀγώνα τῆς νηστείας, τῆς μετανοίας καί τῆς ταπεινώσεως. Δέν εἴμαστε μόνοι στήν προσπάθειά μας, ἀλλά ἔχουμε τόν Θεό νά ἐγκρίνει καί νά εὐλογεῖ, καί συμπαραστάτες τούς Ἁγίους καί τούς Μάρτυρες, μεσίτρια δέ γιά ὅλους ἐμᾶς πρός τόν Κύριο τήν πρώτη μεταξύ τῶν Ἁγίων Θεοτόκο. Ἡ ἁγιότητα εἶναι τεκμήριο τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς συνεργίας τοῦ ἀνθρώπου, στήν Ἐκκλησία, μέ τήν μετοχή στά ἱερά μυστήρια καί μέ τήν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν. Δέν ὑπάρχει «ἀνέξοδη εὐλάβεια» καί «εὔκολος Χριστιανισμός», οὔτε «πλατεῖα πύλη» καί «εὐρύχωρη ὁδός», πού ὁδηγοῦν πρός τήν οὐράνια Βασιλεία .


Ἡ Ἐκκλησία συνεχῶς μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ σωτηρία δέν εἶναι ἀτομικό, ἀλλά ἐκκλησιαστικό γεγονός, κοινό ἄθλημα. Κατά τήν θεοσκέπαστη Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀποκαλύπτεται ἡ καθοριστική γιά τήν πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ σημασία τῆς μετοχῆς στή ζωή τῆς κοινότητος, στήν χριστιανική οἰκογένεια καί τήν ἐνορία ἤ, ἀντιστοίχως, στό μοναστικό κοινόβιο. Ἐπιθυμοῦμε νά ἐξάρουμε τή λειτουργία τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας ὡς κοινότητος ζωῆς γιά τή βίωση τῆς πνευματικότητος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὁ ἐν Ἁγίοις προκάτοχος τῆς Μετριότητός μας Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀποκάλεσε τήν οἰκογένεια «μικρή Ἐκκλησία» . Ὄντως, στήν οἰκογένεια συντελεῖται ἐκκλησιοποίηση τῆς ὑπάρξεώς μας, ἀναπτύσσεται ἡ αἴσθηση τοῦ κοινωνικοῦ καί κοινοτικοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἡ ἀγάπη, ὁ ἀλληλοσεβασμός καί ἡ ἀλληλεγγύη, βιοῦνται ἡ ζωή καί ἡ χαρά τῆς συμβιώσεως ὡς θεία δωρεά. Ἡ κοινή προσπάθεια ἐφαρμογῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος καί τοῦ ἤθους τῆς νηστείας στό πλαίσιο τῆς οἰκογενείας, ἀναδεικνύει τόν χαρισματικό χαρακτήρα τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς καί, εὐρύτερα, τήν βεβαιότητα ὅτι ὅλα τά ἀληθῆ, τά σεμνά καί τά δίκαια στή ζωή μας προέρχονται ἄνωθεν, ὅτι, παρά τή δική μας συνεργία καί συμβολή, ὑπερβαίνουν, ἐν τέλει, τό ἀνθρωπίνως ἐφικτό καί τά ἀνθρώπινα μέτρα. Ἐξ ἄλλου, ἡ κοινότητα τοῦ βίου, ἡ μή ἐγωιστική ἀγάπη τοῦ ἑνός γιά τόν ἄλλον καί ἡ συγχωρητικότητα δέν ἀφήνουν χῶρο στόν δικαιωματισμό καί τήν αὐταρέσκεια.


Ἔκφραση αὐτοῦ τοῦ πνεύματος «κοινῆς ἐλευθερίας» καί εὐχαριστιακοῦ ἀσκητισμοῦ ἀποτελεῖ ἡ ἀδιάσπαστη σύνδεση νηστείας, φιλανθρωπίας καί μετοχῆς στήν ἐνοριακή καί λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ βίωση τοῦ «σαρακοστιανοῦ κλίματος» στήν χριστιανική οἰκογένεια ὁδηγεῖ στό βάθος τῆς ἀληθείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας καί ἀποτελεῖ κοιτίδα καί ἀφετηρία χριστιανικῆς μαρτυρίας στήν ἐκκοσμικευμένη σύγχρονη κοινωνία.


Νά εὔχεσθε, ἀδελφοί καί παιδιά, νά διατρέξουμε ὅλοι μέ ἔνθεο ζῆλο τό στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ νηστεία καί μετάνοια, μέ προσευχή καί κατάνυξη, εἰρηνεύοντας μέ τόν ἑαυτό μας καί μέ τούς ἄλλους, κοινωνώντας τήν ζωή, ἀναδεικνυόμενοι «πλησίον» σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη μέ ἔργα φιλανθρωπίας, συγχωρώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί δοξολογώντας πάντοτε καί γιά κάθε πρᾶγμα τό ὑπερουράνιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐλέους, παρακαλώντας Τον νά μᾶς ἀξιώσει νά φθάσουμε μέ καθαρό νοῦ στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί νά προσκυνήσουμε μέ χαρά καί ἀγαλλίαση τή λαμπροφόρα Ἀνάστασή Του.

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2024

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος


θερμός εὐχέτης στόν Θεό γιά ὅλους ἐσᾶς

10 Ansichten0 Kommentare

Commentaires


Beitrag: Blog2_Post
bottom of page