top of page
  • thsofitsis

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2023 Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης Aὐγουστίνου

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!Φθάσαμε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα. Γιορτάζουμε σήμερα τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ μᾶς προσφέρει ζωή· τὴ μόνη ἀληθινὴ ζωή. Τρία εἶναι τὰ πράγματα ποὺ κανονικὰ συμβαίνουν στὴ συνέχεια: Ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. Στὶς ἐνορίες μας, ὅμως, ὅπου ἕνας ἱερέας εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ περισσότερες πόλεις, μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν, ἐκ τῶν πραγμάτων, ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας.Ὅλα ξεκινοῦν μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ ἱερέα νὰ λάβουμε ἐκεῖνο τὸ μοναδικὸ φῶς, ποὺ δὲν δύει ποτέ, καὶ νὰ δοξάσουμε τὴν πηγὴ αὐτοῦ τοῦ φωτός, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς. Στὴ συνέχεια, βαστώντας τὶς ἀναμμένες λαμπάδες μας, βγαίνουμε ἀπὸ τὸν ναό. Ἀφοῦ ἀκούσουμε τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ μᾶς διηγεῖται πῶς ἔγινε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ψάλλουμε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ὕμνο τῆς νίκης: «Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς πατώντας μὲ τὸν θάνατό Του τὸν θάνατο καὶ χάρισε, σ᾽ ὅσους βρίσκονται στὰ μνήματα, ζωή». Ψάλλουμε ὅλοι μαζὶ αὐτὸν τὸν ὕμνο, ὄχι μία ἀλλὰ δέκα φορές, διότι πάνω στὴ γῆ ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἀκούστηκε πιὸ χαρμόσυνο μήνυμα ἀπ᾽ αὐτὸ καὶ δὲν χορταίνουμε νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, ἀφοῦ ἀφορᾶ στὸν καθένα καὶ στὴν καθεμία ἀπὸ μᾶς.Ἐπιστρέφοντας στὸν ναό, ἀρχίζουμε νὰ ψάλλουμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ πανέμορφα τροπάρια, λουσμένα στὸ φῶς καὶ στὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ ἔχουμε προσωπικὴ συμμετοχὴ στὸ μοναδικὸ αὐτὸ γεγονὸς καὶ μὲ καθαρὴ καρδιὰ νὰ δοξάσουμε τὸν Κύριο τῆς δόξης. Ὁ ἀναστάσιμος ὄρθρος τελειώνει μὲ τὴν ἀνάγνωση τοῦ λεγομένου Κατηχητικοῦ Λόγου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Πρόκειται γιὰ ἕνα μικρὸ κείμενο ποὺ ἐξηγεῖ τὸ νόημα καὶ τὴ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία, ἁπλόχερα καὶ δίχως προϋποθέσεις, δωρίζεται σὲ ὅλους, ὅσοι ἀντιλαμβάνονται τὴ σημασία της κι ἐπιθυμοῦν νὰ μετέχουν σ᾽ αὐτή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἀτέλειές τους.Ἡ Θεία Λειτουργία ἀρχίζει καὶ πάλι μὲ τὸν ὕμνο τῆς νίκης, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν». Καὶ πάλι δέκα φορές· μέχρι νὰ φθάσει στὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς μας ἡ ἀπαράμιλλη χαρὰ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ θάνατος δὲν ἔχει πιὰ τὸν τελευταῖο λόγο. Ἀκολουθοῦν τὰ ἀναγνώσματα: τὸ ἀποστολικό, ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ποὺ μᾶς λέει τί ἔκανε ὁ Κύριος μετὰ τὴν ἀνάσταση μέχρι τὴν ἀνάληψή Του· καὶ τὸ εὐαγγελικό, ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο, ποὺ μέσα σὲ λίγους στίχους ἀνακεφαλαιώνει τὸ θαυμαστὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, μὲ κέντρο τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Λόγου. Αὐτὸς εἶναι ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπ᾽ Αὐτὸν καὶ μόνο πηγάζει ἡ χάρη καὶ ἡ ἀλήθεια.Συνεχίζει ἡ Θεία Λειτουργία μέχρι νὰ κληθοῦμε νὰ μεταλάβουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ ψάλλεται ὁ ὕμνος: «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε». Μὲ τὴ θεία κοινωνία, ὅπως ἀκριβῶς τὸ λέει ὁ ὕμνος, γευόμαστε τὴν πηγὴ τῆς ἀθανασίας, τὴ νίκη πάνω στὸν θάνατο. Ἡ γιορτὴ τελειώνει μὲ τὸν διάλογο μεταξὺ ἱερέα καὶ πιστῶν. Τρεῖς φορὲς ἀναφωνεῖ ὁ ἱερέας: «Χριστὸς ἀνέστη», καὶ τρεῖς φορὲς ἀποκρίνεται ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ: «ἀληθῶς ἀνέστη». Καὶ πάλι λέει ὁ ἱερέας: «Δόξα τῇ αὐτοῦ τριημέρῳ ἐγέρσει», γιὰ ν᾽ ἀπαντήσει ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ: «Προσκυνοῦμεν αὐτοῦ τὴν τριήμερον ἔγερσιν».Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας,


σᾶς περιέγραψα ἐν συντομίᾳ τὰ πανέμορφα πράγματα ποὺ συμβαίνουν τούτη τὴ βραδιά. Σᾶς καλῶ καὶ σᾶς παρακαλῶ: κανεὶς νὰ μὴ γυρίσει τὴν πλάτη του στὸν Κύριό μας, μετὰ τὸ πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη» ποὺ θ᾽ ἀκουστεῖ, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει βιαστικὰ στὸ σπίτι του. Μείνετε ὡς τὸ τέλος, γιὰ νὰ χαροῦμε ὅλοι οἱ πιστοὶ μαζὶ αὐτὴν «τὴ γιορτὴ τῶν γιορτῶν». Πρῶτα ἂς καθίσουμε στὸ ἅγιο Τραπέζι τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καὶ μετὰ ἂς ἀκολουθήσει τὸ τσούγκρισμα τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν καὶ τὸ γιορτινὸ τραπέζι στὶς οἰκίες μας. Ἔτσι θὰ φανερώσουμε ὅτι νιώθουμε τί ἀπίστευτο δῶρο μᾶς ἔκανε ὁ Θεός· ἔτσι θὰ εἶναι εὐλογημένο τὸ Πάσχα καὶ ὅλες οἱ μέρες τῆς ζωῆς μας. Τὸ εὔχομαι πατρικὰ σὲ ὅλους. Καλὴ ἀνάσταση!
Ὁ Μητροπολίτης σας


† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

0 Ansichten0 Kommentare

Yorumlar


Beitrag: Blog2_Post
bottom of page